posttoday

วิทยาลัยการอาชีพไชยา จัดพิธีมอบหนังสือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

02 เมษายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพไชยา จัดพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 9 – รุ่นที่ 18 ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

     วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นประธานพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 9-18 

     ซึ่งได้รับเกียรติจากนางรัตนา ถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน นายไพโรจน์ อินทสาขา หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมเทคโนโลยีช่างก่อสร้าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 9-18 ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ

     ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 11 สาขาอาชีพ โดยดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งสิ้น 18

     รุ่นสำหรับพิธีในวันนี้เป็นการมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 9 – รุ่นที่ 18 ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพไชยา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ที่ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมการมีงานทำ ตลอดจน 9 นโนบายสู่ความเป็นเลิศ ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ข้อที่ 9 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (5 BIG ROCKS) และภาคผู้ใช้เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 “1 คน 1 มาตรฐานอาชีพ จำนวน 9 สาขาอาชีพ มีผู้ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 429 คน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพไชยา