posttoday

"หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ" ของ กปน. คว้ารางวัล Bronze Award จากการประกวด "Thailand Kaizen Award 2022"

15 สิงหาคม 2565

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร และทีมงาน "วารีกุญชร" ผู้พัฒนาผลงาน "หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ" เข้ารับรางวัล Bronze Award จากการประกวด "Thailand Kaizen Award 2022" ประเภท Project Kaizen

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสาหรับผู้ที่มีผลงาน Kaizen ดีเด่น และองค์กรที่นำ Kaizen เข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในการนี้ นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) เป็นผู้แทน กปน. นำทีมงาน ร่วมนำเสนอผลงานในเวทีดังกล่าวด้วย

\"หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ\" ของ กปน. คว้ารางวัล Bronze Award จากการประกวด \"Thailand Kaizen Award 2022\"

\"หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ\" ของ กปน. คว้ารางวัล Bronze Award จากการประกวด \"Thailand Kaizen Award 2022\"

ทั้งนี้ ผลงาน "หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ" ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้ทดแทนการสำรวจคลองส่งน้ำดิบด้วยการใช้เรือพาย โดยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตั้งเซนเซอร์แบบดิจิทัล สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา อาทิ ความนำไฟฟ้า ความขุ่น อุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อดึงข้อมูลการวัดจากหุ่นยนต์แสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เรือพายแบบดั้งเดิม พบว่า สามารถสำรวจได้รวดเร็วขึ้น 28.75 เท่า มีความละเอียดของการวัดเพิ่มขึ้น 10 เท่า ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลง 15 เท่า ทั้งยังสามารถเข้าสำรวจในพื้นที่ซึ่งเรือพายมีข้อจำกัดในการเข้าถึง และสามารถแสดงผลการตรวจวัดแบบ Realtime เมื่อนำข้อมูลจากการสำรวจไปวางแผนบำรุงรักษาคลองส่งน้ำดิบ ช่วยให้สามารถเลือกดำเนินการเท่าที่มีความจำเป็น จึงช่วยลดการใช้งบประมาณลงได้มาก