posttoday

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

08 สิงหาคม 2565

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

นายคมกฤช กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ดำเนินการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ได้ดำเนินการฝึกอบรมด้านอาชีพในเรื่องของการปลูกและแปรรูปสมุนไพร ที่สอดรับกับสภาพปัญหาความจำเป็นความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาการจัดทำการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว