logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

IRPC คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022

03 สิงหาคม 2565

IRPC คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 สาขา Health Promotion จากโครงการ VAJIRA LAB: Healthcare Security for Society

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  รับมอบรางวัล  Asia Responsible Enterprise Awards 2022 หรือ AREA 2022 ในสาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย โดย IRPC ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล AREA 2022 ภายใต้ชื่อ โครงการ VAJIRA LAB: Healthcare Security for Society (วชิรแล็บ เพื่อสังคม) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดำเนินการศึกษา และจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบูรณาการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ รวมถึงวิชาการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ผนวกเข้ากับประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพอลิเมอร์ของ IRPC เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระดับสากล โดยพิธีรับรางวัลจัดแบบ Virtual Ceremony เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา