posttoday

ขยายเวลา ! โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

23 มิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาค ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต่อเนื่องถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบประปาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขยายเวลา ! โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 ตามภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจและพึงพอใจต่อโครงการระดับสูง โดยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.85 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) จึงสั่งการให้ กปภ. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ หรือ มิสเตอร์ประปา จาก กปภ. 234 สาขา ลงพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนพร้อมให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าแรง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดหรือรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ พร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งาน PWA Line Official : @pwathailand และ Application PWA 1662 ในการรับบริการจาก กปภ. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

ขยายเวลา ! โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมให้บริการประชาชนและมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ขอให้ลูกค้าหมั่นตรวจเช็คระบบประปาภายในบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง