posttoday

พ่อเมืองนนทบุรี-กฟน.เยี่ยมชมหม้อแปลงซับเมอร์สสินค้านวัตกรรมไทย

14 พฤษภาคม 2565

ผู้ว่าฯนนทบุรีนำคณะเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการพลังงานในการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าลดค่าไฟลดคาร์บอนเพื่อช่วยผู้ประกอบการและดูความสำเร็จแก้ไขปัญหาทัศนียภาพรอบเกาะรัตนโกสินทร์

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ น.ส.อโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมงานการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี เยี่ยมชมสินค้านวัตกรรมไทยหม้อแปลงลดค่าไฟลดคาร์บอน 5-20% ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด โดยมี นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัดให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมและปรึกษาหารือ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการพลังงานในการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าลดค่าไฟลดคาร์บอน 5-20% เพื่อช่วยผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สินค้ารางวัลนวัตกรรมหม้อแปลงซับเมอร์ส ร่วมแก้ไขปัญหาทัศนียภาพรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกรุงเทพชั้นใน พร้อมระบบไฟฟ้าใต้ดินจังหวัดนนทบุรี สร้างความมั่นคงพลังงานอย่างยั่งยืน

นายประจักษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการลดการใช้พลังงานของประเทศและการลดคาร์บอน ที่มีส่วนสำคัญของการดำรงชีพ การประกอบอาชีพ การลดต้นทุนพลังงาน ช่วยผู้ประกอบการลดค่าไฟฟ้า ลดคาร์บอน ในการนำระบบการบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสม ประหยัดทันสมัย (ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ฯลฯ)

พ่อเมืองนนทบุรี-กฟน.เยี่ยมชมหม้อแปลงซับเมอร์สสินค้านวัตกรรมไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทำการวิจัยการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบ เพื่อการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและผู้ประกอบการ และทดสอบจริง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ทำการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า จนได้รับรางวัลนวัตกรรมไทย รางวัลกระทรวงพลังงาน, สินค้าสนับสนุนส่งเสริมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA, สินค้า มอก 384. และอนุสิทธิบัตร เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงาน 5-20% ลดค่าไฟฟ้า ลดคาร์บอนลง 5-20% เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ระบบการจัดการพลังงานที่ทันสมัยของทางบริษัทฯ นั้นได้ทำการวิจัย และพิสูจน์จริงในระยะเวลากว่า 1 ปี โดยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า กับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จนประสบความสำเร็จ ได้หม้อแปลงไฟฟ้าลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ที่เป็นสินค้าของคนไทยที่ภาคภูมิใจสู่ตลาดโลก

"หม้อแปลงไฟฟ้าซับเมอร์ส เกิดขึ้นที่อเมริกามานานประมาณ 100 ปี ตั้งแต่ปี 1925 ทางบริษัทฯ จึงเห็นว่าเมื่อติดตั้งระบบหม้อแปลงซับเมอร์ส จะมีประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน แก้ไขปัญหา SAIFI และ SAIDI  และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านอัคคีภัย, ความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุต่อประชาชนและพนักงาน, ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ค้าขาย), รองรับการเติมโตทางเศรษฐกิจ, ทัศนียภาพสวยงาม, ระบบไฟฟ้ามั่นคงเสถียรภาพ, ลดค่าใช้จ่ายการตัดต้นไม้, ลดคาร์บอน สามารถเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้, ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย และส่งเสริมการค้าขายให้พี่น้องประชาชน"นายประจักษ์กล่าว

พ่อเมืองนนทบุรี-กฟน.เยี่ยมชมหม้อแปลงซับเมอร์สสินค้านวัตกรรมไทย