posttoday

กรมสุขภาพจิต จับมือ องค์การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เตรียมจัดเสวนาวิชาการออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน หวังคนไทยรับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสกลายพันธุ์

26 มกราคม 2565

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ สร้างความเชื่อมั่น ลดความลังเลใจ พร้อมใจฉีดวัคซีน (Collaboration with WHO Thailand and UNICEF Thailand) ผ่านระบบออนไลน์ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดบทเรียน ความสำเร็จการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีความลังเลใจในการฉีดวัคซีนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานและนวัตกรรมที่สามารถให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่สามารถทำให้นานาประเทศขับเคลื่อนการกระจายวัคซีนมีความคืบหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (AVSSR)  รวมถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนระหว่างประเทศ  ผู้บริหาร นักวิชาการด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ และเครือข่ายระหว่างประเทศของกรมสุขภาพจิต

โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ A brief review of Vaccine Hesitancy and Policies approach ภายในงานมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานร่วม

ทั้งนี้ผลการเสวนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้จะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป