posttoday

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยโฉมสุดยอดนักคิด คว้ารางวัล IP Champion 2018

27 กรกฎาคม 2561

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการมอบรางวัล IP Champion 2018 แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่มีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

 


กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการมอบรางวัล IP Champion 2018 แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่มีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ตลอดจนองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ Startup ที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรดีเด่น เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ และส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานทางการผลิตและการค้าอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า "รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพลักดันประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ การคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ และการสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้การผลักดันดังกล่าวประสบความสำเร็จก็คือ การสร้างแบบอย่างที่ดีให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์และดำเนินรอยตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้มอบรางวัล IP Champion แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จดังกล่าวโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังให้เกิดความแข็งแกร่งทั้งแก่ภาคธุรกิจและแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยโฉมสุดยอดนักคิด คว้ารางวัล IP Champion 2018

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า "การมอบรางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือพัฒนาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย รวมถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง เกิดการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเกิดการตื่นตัวในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบทางการค้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีนวัตกรรม"

ทั้งนี้ในปี 2561 นี้ได้มีการมอบรางวัล IP Champion  โดยแบ่งออกเป็น  2 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น และด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น  โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากแนวคิดและนโยบายในการสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร รวมทั้งการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอุทิศทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสาธารณะหรือใช้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอื่นในการทำธุรกิจ

โดยรางวัล IP Champion ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น มีทั้งสิ้น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาลิขสิทธิ์ ได้แก่ ผลงาน คาแรกเตอร์ดีไซน์ ตัวการ์ตูน Majory, Space Traveler โดยบริษัท สวีท ซัมเมอร์ จำกัด สาขาเครื่องหมายการค้า ได้แก่ ผลงานเครื่องหมายการค้า "ใบไม้บางจาก" สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ได้แก่ ผลงานการประดิษฐ์ เตาอบ/รมควันยางแผ่น เพื่อแก้ไขปัญหาห้องอบ/รมควันยางที่ปิดไม่สนิท โดยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความชื้นจากภายนอก ลดปัญหาความร้อนไม่เสถียร ลดระยะเวลาการอบ/รมควันและเพิ่มความปลอดภัย รวมทั้งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงแรงงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยนายทวีป แก้วศรี และสาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลงานการออกแบบ รองเท้านินจา (รองเท้าบูทผ้า) ซึ่งพัฒนารูปแบบจากรองเท้าที่ปกติใช้งานในสวนเป็นรองเท้าอเนกประสงค์ที่มีการปกป้องฝ่าเท้าและลำแข้งจากการทิ่มตำขีดข่วนสำหรับทุกกิจกรรมที่ต้องการความสบายและปลอดภัย โดยนางศิริณณภัส สวัสดิวรนันท์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยโฉมสุดยอดนักคิด คว้ารางวัล IP Champion 2018

และสำหรับรางวัล IP Champion ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น มีทั้งสิ้น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และ Startup ได้แก่ บริษัท ยาดี จำกัด และสาขาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด นอกจากจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังได้รับโอกาสในการแสดงผลงานในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รวมทั้งสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และประชาสัมพันธ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Mart ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย