posttoday

เดินหน้าธุรกิจอวกาศ เล็งดึงเทคโนโลยียกระดับคุณภาพประชากรไทย

08 มิถุนายน 2566

ประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านกิจการอวกาศ เปิดรับผู้ประกอบการนานาชาติร่วมกันมุ่งนำเอาเทคโนโลยีอวกาศมาช่วยในการยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยงานหลักด้านอวกาศของประเทศ ได้กล่าวถึงเป้าหมายและทิศทางการส่งเสริมกิจการอวกาศของไทย ในระหว่างการแสดงวิสัยทัศน์ที่งาน Asia Satellite Business Week ซึ่งจัดที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ว่า ใน 5-10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีอวกาศมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นหลัก และเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการวางแผนรับมือจัดการภัยธรรมชาติ โดยจะนำเอาเทคโนโลยีอวกาศจากดาวเทียม และภาคพื้นดินมาเชื่อมโยง และหลอมหลอมรวมกับเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง(technology convergence) อาทิ IOT และ AI เป็นต้น และเพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีอวกาศในด้านต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ โดยมุ่งหวังที่จะขยายเศรษฐกิจอวกาศทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ดร.ปกรณ์ ได้กล่าวเสริมว่า ภาครัฐจะให้ความสำคัญและผลักดันให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ที่จะรองรับการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ๆของมนุษย์ รวมทั้งการสร้างโอกาสธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต อีกด้วย

การแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าว มีผู้ประกอบการจำนวนมากแสดงความสนใจเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการสร้างร่วมมือ รวมถึงให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศและอื่นๆเกี่ยวเนื่อง ที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้

อนึ่ง งาน Asia Satellite Business Week เป็นหนึ่งในมหกรรมขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่รวมการแสดงการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆจากผู้ประกอบการทั่วทุกมุมโลก