posttoday

'ณัฐชา'ชี้กยศ.ขาดสภาพคล่องขอรัฐจัดงบอุดหนุนหวั่นเด็กไทยไร้ทุนกู้เรียน

15 พฤษภาคม 2567

'ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์'ประธานกมธ.สวัสดิการสังคมฯ เผยกองทุน กยศ.ขาดสภาพคล่องหลังปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ชักดาบ 97,110 ล้านบาท ขอรัฐบาลจับงบอุดหนุนเร่งด่วน ห่วงกระทบเด็กไทยไร้ทุนกู้ศึกษาต่อ

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ.สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่า กมธ.ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยภาพรวมของกองทุนฯ มีผู้กู้ยืม จำนวน 6,809,598 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม จำนวน 769,776 ล้านบาท ปัจจุบันการกู้ยืมเงินจากกองทุน ไม่ได้กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันแล้ว 

สำหรับแผนงานการให้กู้ยืมเงินของกองทุน มีการใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2539 - 2560 เป็นจำนวนเงิน 468,673 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันนี้กองทุนฯ มีลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561-2567 ในปีการศึกษา 2567 กองทุนมีการจัดทำกรอบการให้กู้ยืม จำนวน 769,009 ราย เป็นจำนวนเงิน 48,344.4208 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2567 ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาแล้ว

ส่วนแผนงานการติดตามหนี้ของกองทุน กองทุนมีเงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 97,110 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนที่ขาดสภาพคล่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2568กองทุน ได้จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงินประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรรประมาณ 1,000 ล้านบาท สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ จะขอใช้งบประมาณในส่วนของงบกลาง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุน

กมธ.ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทุนต่อไป เพราะส่วนตัวเป็นห่วงเด็กๆ จะไม่มีทุนเรียนต่อ