posttoday

"จำคุกนอกเรือนจำ" ระเบียบใหม่กรมราชทัณฑ์ มีผลบังคับใช้ทันที!

11 ธันวาคม 2566

กรมราชทัณฑ์ออกระเบียบใหม่! กำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มิใช่เรือนจำ มีผลบังคับใช้ทันที ขณะที่ นช.ทักษิณ จะนอนโรงพยาบาลครบ 120 วัน ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ ตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ออก ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า

\"จำคุกนอกเรือนจำ\" ระเบียบใหม่กรมราชทัณฑ์ มีผลบังคับใช้ทันที!

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาระเบียบกรมราชทัณท์ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566

ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้ประกาศใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566 โดยสาระสำคัญของระเบียบนี้เป็นการกำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มิใช่เรือนจำ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังแต่ละประเภทและการอื่นตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 รายละเอียดปรากฎตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งเรือนจำทราบและถือปฏิบัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม ระเบียบดังกล่าวเป็นที่จับตามองว่าออกมาเพื่อเอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ชาวงวันที่ 6 ธันวาคมกรณี นายทักษิณ ชินวัตร นอนพักรักษาตัว โรงพยาบาลตำรวจ จะครบ 120 วัน ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ ว่า

ภายใต้พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุว่าเป็นอำนาจของอธิบดี รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ รัฐมนตรี (รมว.) ยุติธรรมรับทราบ แต่ไม่อนุญาตให้รมว. ยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงการทำงานของกรมราชทัณฑ์

ซึ่งอันที่จริง แล้วเป็นดุลยพินิจของทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ และแพทย์จากราชทัณฑ์ ที่รายงานสถานการณ์ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม และเสนอต่อมายังรมว. แต่ รมว.ยุติธรรมไม่มีอำนาจพิจารณาว่า จะให้นอนรักษาตัวต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการรักษาเป็นหลัก

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการคุมขังในสถานที่อื่นนอกเหนือจากเรือนจำ ซึ่งเป็นเรื่องภายในและเป็นอำนาจความรับผิดชอบของอธิบดีกรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ นายทักษิณ ชินวัตร เดินทางกลับไทยในรอบ 15 ปี เมื่อ 22 สิงหาคม ก่อนเข้าสู่กระบวนการมอบตัวรับโทษ ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ผลตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ามี 4 โรคประจำตัวรุมเร้า ในระหว่างอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แดน 7

โดยอาการป่วยเกิดกำเริบ มีอาการแน่นหน้าอก ความดันโลหิตสูง ประกอบกับเป็นโรคหัวใจ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ จึงตัดสินใจส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เวลา 0.20 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม โดยพักรักษาตัวที่ชั้น 14 จนถึงขณะนี้ และถูกตั้งคภถามมาตลอดว่าป่วยจริงหรือไม่