posttoday

นายกมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น 2566

09 พฤศจิกายน 2566

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 ชูนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” ดันธุรกิจไทยเติบโต เผยเชิญทูตพาณิชย์-เอกอัครราชทูตทั่วโลก ร่วมประชุมช่วยผู้ส่งออกเปิดตลาดใหม่ สะดวก รวดเร็วขึ้น

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister's Export Award 2023) 

 

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล ว่า ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผันผวนตลอดเวลาทำให้ประเทศไทยต้องตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือภาคการส่งออกที่สร้างรายได้ และนำเงินเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการธุรกิจจึงถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในบริบทโลกยุคใหม่ โดยรัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพิ่มโอกาสในการส่งออกโดยการใช้การฑูตเชิงรุกสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศโดยการเจรจา เพื่อหาตลาดใหม่ๆและรักษาตลาดเดิม รวมถึงตลาดเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ภายใต้คำว่า “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”  พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีจิตวิญญาณในการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

นอกจากนี้รัฐบาล ยังส่งเสริมนโยบาย Sotf power โดยมีคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อเฟ้นหาศักยภาพและยกระดับศักยภาพคนไทยในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายขยายโอกาส ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของโลก

 

 

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อ เนื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการในทุกสาขา

 

 

อย่างไรก็ตามในกลางเดือนนี้กระทรวงพาณิชย์จะทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเชิญทูตพาณิชย์และเอกอัครราชทูตทั่วโลกมาประชุมใหญ่ เพื่อให้นโยบายในการช่วยผู้ส่งออกได้เปิด ตลาดที่ดีและรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้น โดยมีทูตพาณิชย์เป็นผู้นำในการพยายามหารายได้เข้าประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบการได้ทำงานท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก