posttoday

บิ๊กต่อ ยึดลำดับอาวุโส ตั้งรักษาราชการแทนรองผบ.ตร.-จเรตำรวจ

02 ตุลาคม 2566

ผบ.ตร. พลต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ลงนามแต่งตั้ง 3 ผู้ช่วย ผบ.ตร. ไกรบุญ-สราวุฒิ - ธนา นั่ง รักษาราชการแทน รอง ผบ.ตร.-จเรตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 566/2566 วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ดังนี้ 

1. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน จเรตำรวจแห่งชาติ

2. พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

3. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คำสั่ง ผบ.ตร.
 

ก่อนนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ได้ลงนามมีหนังสือบันทึกข้อความ เลขที่ 0009.232/ว3882 ถึงผบช. และจตร,หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน เน้นความสำคัญของลำดับอาวุโส เนื้อหาระบุว่า

หลังจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ส่งผลให้มีตำแหน่งต่างๆ ว่างลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งต้องทำหน้าที่บริหารหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติราชการ และการบริหารราชการในภาพรวมของ ตร.เป็นไปด้วยกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน 
 

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งรักษาราชการแทนไม่สั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ ให้ข้าราชการตำรวจผู้มีอาวุโสสูงสุดตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น ตามความในมาตรา 105 วรรคสอง ประกอบมาตรา 179 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ดังนั้น เป็นที่น่าสังเกตุว่า ผบ.ตร. ได้แต่งตั้งข้าราชการตำรววจดังกล่าวโดยยึดหลัก ผู้มีอาวุโสสูงสุดตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง โดย พล.ต.ท.ไกรบุญ เกษียณอายุราชการ ปี 2567 พล.ต.ท.สราวุฒิ เกษียณอายุราชการ ปี 2567 และพล.ต.ท.ธนา เกษียณอายุราชการ ปี 2569 


สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งระดับรอง ผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2566 มีตำแหน่งว่าง ดังนี้ รอง ผบ.ตร. ว่าง 3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง 5 ตำแหน่ง ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ว่าง 16 ตำแหน่ง ระดับรองผู้บัญชาการว่าง 51 ตำแหน่ง และผู้บังคับการว่าง 78 ตำแหน่ง.