posttoday

'บิ๊กต่อ'ผบ.ตร.ประเดิมคำสั่งแรกตั้งข้าราชการรักษาการแทนยึดอาวุโส

02 ตุลาคม 2566

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ประเดิมคำสั่งแรกในฐานะผบ.ตร. ตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างยึดลำดับอาวุโสรักษาราชการให้ถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด

หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ถือฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2566 เวลา 09.09 น. กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว

นอกจากนี้ยังได้มอบคติในการทำงานในฐานะ ผบ.ตร.ที่ประกาศเอาไว้ว่า “เทิดทูน จงรักภักดี พัฒนางานตำรวจในทุกมิติ เป็นตำรวจของประชาชน มีมาตรฐานสากล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ขวัญกำลังใจ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี”

 ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ได้ลงนามมีหนังสือบันทึกข้อความ เลขที่ 0009.232/ว3882 ถึงผบช. และจตร,หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน เน้นความสำคัญของลำดับอาวุโส เนื้อหาระบุว่า

หลังจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ส่งผลให้มีตำแหน่งต่างๆ ว่างลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งต้องทำหน้าที่บริหารหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติราชการ และการบริหารราชการในภาพรวมของ ตร.เป็นไปด้วยกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน 

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งรักษาราชการแทนไม่สั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ ให้ข้าราชการตำรวจผู้มีอาวุโสสูงสุดตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น ตามความในมาตรา 105 วรรคสอง ประกอบมาตรา 179 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด