posttoday

ผบ.ตร.ย้ายตำรวจ8นายลูกน้องบิ๊กโจ๊ก ช่วยราชการศปก.ตร.

27 กันยายน 2566

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. สั่งย้ายข้าราชการตำรวจ 8นาย ลูกน้อง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ช่วยราชการศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม หลังถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๔๓ /๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

ด้วย ได้รับรายงานเหตุข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคตีอาญาในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใด้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญาซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๙๙ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร ๑ ชั้น ๒๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเติม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่ง ๆ รวมจำนวน ๑๒ ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

ผบ.ตร.ย้ายตำรวจ8นายลูกน้องบิ๊กโจ๊ก ช่วยราชการศปก.ตร. ผบ.ตร.ย้ายตำรวจ8นายลูกน้องบิ๊กโจ๊ก ช่วยราชการศปก.ตร.