posttoday

นายกฯเศรษฐาเรียก 6ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิหารือก่อนเคาะผบ.ตร.คนที่14

27 กันยายน 2566

นายกฯเศรษฐา ขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองเกียรติยศ สตช. โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาเลือกผบ.ตร.คนที่14 ได้มีการเรียก6ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิหารือนอกรอบที่ห้องรับรอง ก่อนการประชุมก.ตร.อย่างเป็นทางการ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 10/2566โดยยืนบนแท่น เพื่อรับความเคารพจากแถวกองเกียรติยศ ท่ามกลางสายฝน จากนั้น ได้เข้ามาภายในอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถวายสักการะพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ก่อนเข้าประชุมที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

การประชุมวันนี้มีวาระสำคัญ คือ พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนใหม่ และเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.ตร. เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องที่เสนอพิจารณา การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565

  นายกฯเศรษฐาเรียก 6ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิหารือก่อนเคาะผบ.ตร.คนที่14

ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นอกวาระประจำปี, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ์, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ (สบ4), การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.66) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินระดับ ส.6 ขึ้นไป

นายกฯเศรษฐาเรียก 6ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิหารือก่อนเคาะผบ.ตร.คนที่14

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามร่าง พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น หรือในระดับต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ออกตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการยุบเลิก บก.รฟ., ขอขยายระยะเวลาการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายกฯเศรษฐาเรียก 6ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิหารือก่อนเคาะผบ.ตร.คนที่14

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการประชุมว่า นอกจาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ไปยืนรอต้อนรับพร้อมทำความเคารพ นายเศรษฐาแล้วยังมีพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร.สองว่าที่แคนดิเดตผบ.ตร.ให้การต้อนรับด้วย

มีรายงานว่า นายกฯเศรษฐา ได้เรียก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน ประกอบด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก  พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์  พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รศ.ประทิต สันติประภพ  และศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ  หารือนอกรอบที่ห้องรับรองโดยใช้เวลานานพอสมควรก่อนเข้าห้องประชุมอย่างเป็นทางการ