posttoday

คณะรัฐมนตรี ประกาศให้13ตุลาคมของทุกปี เป็น“วันนวมินทรมหาราช”

26 กันยายน 2566

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ประกาศให้วันสวรรคต รัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับ13ตุลาคมของทุกปีเป็น“วันนวมินทรมหาราช”

เมื่อวันที่ 26ก.ย.2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมว่า“วันนวมินทรมหาราช”ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา

สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ว่า “วันนวมินทรมหาราช”

ดังนั้น จึงกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย