logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ครม.ไฟเขียวเพิ่มวันหยุดพิเศษ31ก.ค.66กระตุ้นท่องเที่ยว

25 กรกฎาคม 2566

ครม.รักษาการ เคาะวันหยุดพิเศษเพิ่มกรณีพิเศษ 31ก.ค.66 ทำให้ 28ก.ค.-2ส.ค.66 เป็นวันหยุดราชการยาวรวมทั้งสิ้น6วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2566 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  ทำให้มีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566  ทั้งสิ้น 6 วัน  

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเห็นชอบให้งดการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ ในสัปดาห์หน้าด้วย 

สำหรับภาพรวมวันหยุดราชการ เนื่องจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2566จะมีวันหยุดราชการหลายวัน และเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวจึงกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2566 อีก 1 วัน คือวันที่ 31 กรฎาคม 2566 ทำให้ปี 2566 นี้จะมีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น  20 วัน   

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ชี้แจงถึงการประกาศวันหยุดราชการพิเศษในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการวันหยุดพิเศษจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีล่วงหน้าและประกาศให้ประชาชนรับทราบเพื่อการเตรียมตัว  ซึ่งได้มีการดำเนินการถึงเดือนมิถุนายน 2566แล้ว

ทั้งนี้ เดิมคาดว่า รัฐบาลใหม่จะเป็นผู้พิจารณาวันหยุดพิเศษช่วงครึ่งปีหลัง นั่นรวมถึง วันที่ 31 กรกฏาคม แต่ด้วยยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ทำให้รัฐบาลรักษาการต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในครั้งนี้