posttoday

มติก.ต.เห็นชอบ 'อโนชา ชีวิตโสภณ' ว่าที่ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 3ของไทย

10 กรกฎาคม 2566

เปิดประวัติและผลงาน “อโนชา ชีวิตโสภณ” หลังคณะกรรมการตุลาการมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประมุขฝ่ายตุลาการหญิงคนที่ 3 ของประเทศ มีผล 1 ต.ค.นี้ ขั้นตอนจะมีการเสนอบัญชีรายชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 16/2566 โดยมีวาระสำคัญที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระโยกย้าย 1 ต.ค.66 บัญชี 1 เลื่อนชั้น 4 เป็นชั้น 5 ผ่าน นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป 

สำหรับ นางอโนชา ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 ,สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ,นิติศาสตรหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิเช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ,อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2ผู้พิพากษาศาลฎีกา ,อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 

เคยได้รับเลือกตั้ง กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ,กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผ่านการอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 ,หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 
   
โดยหลังจาก ก.ต.มีมติเห็นชอบในวันนี้ตามขั้นตอนจะมีการเสนอบัญชีรายชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯลงมาเป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 49  ซึ่งนางอโนชาจะเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 3 ของประเทศไทย ต่อจาก นางเมทินี ชโลธร เเละ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม