posttoday

สธ.ตั้งทีมสอบ“หมอสุภัทร”จัดซื้อATK ขัดระเบียบแก้สัญญาก่อสร้างอาคาร8ชั้น

18 พฤษภาคม 2566

นพ.พงศ์เกษม ตั้งทีมสธ.สอบสวนวินัยร้ายแรง หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ขณะเป็นผอ.รพ.จะนะ จัดซื้อ ATK ขัดระเบียบคลัง แก้ไขสัญญาก่อสร้างอาคารบริการ 8 ชั้น สร้างความเสียหายให้กับทางราชการ

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผอ.รพ.) (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด รพ.สะบ้าย้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา (ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.รพ.จะนะ สสจ.สงขลา)   มีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ขณะดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.จะนะได้ดำเนินการจัดซื้อและได้สั่งอนุมัติให้จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการเวชภัณฑ์ชุดตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละครั้งที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท จำนวน 5 ครั้ง เป็นการแบ่งซื้อเวชภัณฑ์ชุดตรวจ ATK อันเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการปฏิบัติราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้สำหรับบริษัทผู้ขายหรือผู้อื่น และทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ได้ดำเนินการสั่งซื้อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อได้จัดซื้อวัดเวชภัณฑ์ชุดตรวจ ATK ไปแล้ว ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ นพ.สุภัทร ขณะดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.จะนะ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ 8 ชั้น ในส่วนงานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 8 ชั้นกับอาคารผู้ป่วยใน และงานลดระดับความสูงชั้นที่ 2-5 ชั้นละ 50 เซนติเมตร เป็นการปฏิบัติราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้สำหรับบริษัทผู้รับจ้างหรือผู้อื่น และทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และได้เสนอให้ดำเนินการจัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งในขณะที่การก่อสร้าง อาคาร 8 ชั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือยังไม่แล้วเสร็จ อันเป็นกันฝ่าฝืนต่อระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 อันเป็นกรณีมีพยานหลักฐานเบื้องต้น ในเรื่องกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

อาศัยตามอำนาจตามมาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 15 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นประธานกรรมการ  
2.นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผอ.รพ.ลำปาง เป็นกรรมการ  
3.นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผอ.รพ.เจ้าพนะยายมราช จ.สุพรรณบุรี เป็นกรรมการ  
4.พญ.สมพิศ จำปาเงิน ผอ.รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เป็นกรรมการ  
5.นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ นิติกรชำนาญการพิเศษ (ด้านวินัย) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
6.น.ส.โนริสา สมานพิกุลวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และ 7.น.ส.จินตนา บุตรชน นิติกร กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 แล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป 

อนึ่งถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีนี้มีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้อื่นให้ดำเนินการตามข้อ 49 หรือข้อ 50 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 โดยอนุโลมแล้วแต่กรณี