posttoday

เปิดบทลงโทษ พ่นสีแพงวัดพระแก้ว คุกสูงสุด 7 ปี ปรับ 700,000 บาท

29 มีนาคม 2566

กางกฎหมาย เปิดบทระวางโทษ คดีพ่นสีกำแพงวัดพระแก้ว ผิดพ.ร.บ.โบราณสถาน มีโทษอาญา จำคุกสูงสุด 7ปี ปรับสูงสุด 700,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณี มีผู้ก่อเหตุพ่นสีสเปรย์บนกำแพงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวังได้เข้าจับกุม ในขณะก่อเหตุนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

"ฐานเศรษฐกิจ" รายงานอ้างแหล่งข่าว ฝ่ายกฎหมาย สภาทนายความถึงข้อกฎหมายที่ต้องนำมาพิจารณา ประกอบการดำเนินคดีว่า ต้องคำนึงถึงกฎหมายเฉพาะเป็นลำดับแรก ซึ่ง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ถือเป็นโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร จึงต้องพิจารณา พ.ร.บ.โบราณสถาน เป็นลำดับแรก

พ.ร.บ.โบราณสถาน หรือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิภัณฑสถานแห่ติชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ได้ระบุบทกำหนดโทษ เกี่ยวกับโบราณสถาน ในหมวดที่ 5

หมวด 5 มาตรา 32 : กำหนดโทษผู้ที่บุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้โบราณสถานเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้โบราณสถานไร้ประโยชน์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

แต่หากกระทำต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้กระทำมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ที่มีการกำหนดโทษ จากการกระทำในลักษณะดังกล่าว

ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

มาตรา 368 : ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้กระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 3ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 359 : ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 358(ทำให้เสียทรัพย์) ได้กระทำต่อ

เครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม ปศุสัตว์ ยวดยาน หรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ หรือในการประกอบกสิกรรมหรืออุตสาหกรรม พืช หรือพืชผลของกสิกร ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 5ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 360 : ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

มาตรา 12 : ผู้ใดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนน หรืออยู่ในที่สาธารณะ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท เว้นแต่เป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้