posttoday

ผบ.ทบ.แต่งตั้งผู้การกรม127นาย ขยับกรมทหารเสือราชินี-กรมสไตรเกอร์

25 มีนาคม 2566

"พล.อ.ณรงค์พันธ์" ผบ.ทบ.ลงนามคำสั่งกองทัพบก ที่ 97/2566 ให้ทหารรับราชการปรับระดับ127 นาย ขยับ “ กรมทหารเสือราชินี-กรมสไตรเกอร์

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบก ที่ 97/2566 เรื่องให้ทหารรับราชการปรับระดับเงินเดือนโดยอาศัยอำนาจข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 2 ข้อ 5 (2) ให้ทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน จำนวน 127 นาย

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สำหรับการให้ได้รับและงดรับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนให้เป็นไปตามพระร่ชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักการและวีธีการ การจ่ายงานประจำตำแหน่งและข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นไปตามข้าราชการ พ.ศ.2539 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป


มีตำแหน่งที่สำคัญเช่น พ.อ.พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร21 รอ.)ค่ายนวมินทราชินีฯ  พ.อ.ปฏิวัติ เฟื่องประภัสรสร์ เป็น ผบ.ร.12 รอ.  พ.อ.ชูพงษ์ สายอุบล เป็น ผบ.กรมสนับสนุน พล.ร.9  พ.อ. ศรัณยนิษฐ์  สุทธิวัจนชินเดช เป็น ผบ.ร.112 (กรมสไตรเกอร์ )พ.อ. อภิชัย จูสนิท เป็น ผบ.ร.111 พ.อ.กำธร ศรีเกตุ เป็น ผบ.ร.151 พ. อ.ศุภฤกษ์ เกตุพันธ์ เป็น ผบ. พล. ปตอ.1  พ.อ. นพอนันต์ โภคินภควัฒน์ เป็น ผบ.ศปภอ.ทบ.3 พ.อ. มนตรี อุปรัตน์ เป็น ผบ.ป.72