posttoday

GISTDA เผยจุดความร้อนไทยใกล้เคียงปี64หมอกควัน PM 2.5ยังน่ากังวล

09 มีนาคม 2566

GISTDA เผยข้อมูลไทยพบจุดความร้อนสะสม ไตรมาสแรก 70,339 จุด มากสุด 3อันดับ กาญจนบุรี 8,712 จุด ตาก 5,843 จุด ลำปาง 3,603 จุด สถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นเรื่องที่ต้องกังวล

GISTDA เผยข้อมูลล่าสุด ประเทศไทยพบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2566 จำนวน 70,339 จุด (จากดาวเทียมSuomi NPP ระบบ VIIRS) โดยจังหวัดที่พบจุดความร้อนสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกคือ กาญจนบุรี 8,712 จุด ตามด้วย ตาก 5,843 จุด และลำปาง 3,603 จุด ซึ่งพื้นที่ที่พบจุดความร้อนสะสมมากที่สุดคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 27,255 จุด

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 – 2566 พบว่า จุดความร้อนสะสมของปี 2566 มีความใกล้เคียงกับปี 2564 

ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเกิดไฟป่านั้นส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมมนุษย์ เช่น การเผาเพื่อเริ่มต้นสำหรับการทำเกษตรครั้งใหม่ การเข้าไปหาของป่า หรือการแกล้งจุด สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาส่งผลในวงกว้าง สร้างความเดือดร้อน เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ดังนั้น เรื่องของไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น PM2.5 จึงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนและจำเป็นต้องช่วยกันยับยั้งปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป 

ซึ่งประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี พ.ศ.2565 ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป