posttoday

ทางหลวงเติมงบกว่า 5 ร้อยล้าน ขยาย ทล.3222 ต่อยอดทางเชื่อมต่อสระบุรี-นครนายก

04 กุมภาพันธ์ 2566

กรมทางหลวงเติมงบ 573 ล้านบาท ขยายถนน 4 เลน สาย ทล.3222 ช่วง ต.ชำผักแพว – ต.ชะอม จ.สระบุรี พร้อมต่อยอดเปิดเส้นทางเชื่อมต่อสระบุรี-นครนายก หวังรองรับการเดินทางเพิ่มและสนับสนุนการขนส่งซีเมนต์

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพ้ว - ต.ชะอม ระยะทางประมาณ 11.61 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 573.474 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการฯได้ขยายให้เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  

สำหรับการขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม.12+890 - กม.24+500 ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ มีผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต

 

ทั้งนี้มีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางเป็นแบบยกดินถมและแบบคอนกรีตแบริเออร์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้สายทางนี้มีขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องตลอดสายทางอย่างสมบูรณ์
 

นอกจากนี้โครงการฯยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง จ.สระบุรี และ จ.นครนายกรวมถึงเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกให้มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

อย่างไรก็ตามโครงการฯได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมซีเมนต์