logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เปิดข้อกำหนด'กรมที่ดิน'3วิธีแสดงใบอนุญาตตามกม.อิเล็กทรอนิกส์

29 มกราคม 2566

“ไตรศุลี”เผย กรมที่ดิน กำหนด 3 วิธีแสดงใบอนุญาต ผ่าน อุปกรณ์ฯ-คิวอาร์โคด-แอปพลิเคชัน หลังกม.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.66 เป็นต้นมา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดวิธีให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 66 เป็นต้นมา ส่วนราชการได้ทยอยเปิดบริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เช่น กรมการปกครอง ได้เปิดให้บริการบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ผ่านแอปพลิเคชันD.DOPA
 

ล่าสุด กรมที่ดิน ได้ออกประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 13(1) พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ที่บัญญัติว่าในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ให้เป็นสิทธิของผู้รับอนุญาตที่จะแสดงใบอนุญาตนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ด้วย โดยประกาศฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประกาศฯ ได้กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ใบอนุญาตตามความในมาตรา9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย), ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน, ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และใบแทนใบอนุญาตข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตสามารถเลือกแสดงใบอนุญาตอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 วิธี  ดังนี้ 1.แสดงเป็นภาพผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2.แสดงเป็นคิวอาร์โคดที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสแกนเพื่อเข้าถึงใบอนุญาตที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบอนุญาตและ 3.แสดงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของผู้รับอนุญาต

น.ส.ไตรศุลี  กล่าวว่า การแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีขนาดของภาพและความละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ แสดงให้เห็นข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของใบอนุญาตได้ครบถ้วน และเมื่อได้เลือกแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งใน3 วิธีดังกล่าวแล้ว ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยตลอดเวลา ณ สถานที่ประกอบกิจการอีก แต่ต้องสามารถแสดงต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเมื่อมีการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านประกาศกรมที่ดิน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ได้ที่ https://bit.ly/3JjjEV7