posttoday

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

23 มกราคม 2566

ตามที่ "นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอลาออก จากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในวันดังกล่าว

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

 

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

 

ตามที่ "นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอลาออก จากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ความเป็นรัฐมนตรีของ "นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล" จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566

 

ทั้งนี้ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23  มกราคม พ.ศ. 2566