posttoday

เปิด7ข้อกำหนด กพท.สกรีนผู้เดินทางเข้าไทยป้องกันโควิด-19

08 มกราคม 2566

กพท.จัดทำประกาศนักบิน ออกกฎ7ข้อปฏิบัติ สกรีนผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าไทย ตามการปรับมาตรการใหม่ป้องกันโควิด-19 เริ่มดำเนินการ 9ม.ค.2566 เป็นต้นไป

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  หรือ CAAT ได้จัดทำประกาศนักบิน (NOTAM) เรื่องข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยจะเริ่มใช้วันที่ 9 ม.ค. 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566 เวลา 00.59 น. โดยมี7ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.ผู้โดยสารอายุมากกว่า 18 ปี ต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือจดหมายจากแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 แล้วไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน) ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีน ต้องมีจดหมายจากแพทย์พร้อมแสดงเหตุผล

2.ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่มีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดโควิด-19 เดินทางกลับเข้าประเทศ จะต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน สำหรับผู้มาประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรืออาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพรับรองแทน

3.ผู้โดยสารที่ถือพาสปอร์ตไทย ได้รับการยกเว้นในการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและเอกสารประกันสุขภาพ

4.ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและเอกสารประกันสุขภาพ โดยผู้โดยสารเหล่านี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดของประเทศปลายทาง

5.สายการบินต้องตรวจสอบเอกสารตามที่กล่าวมา ถ้าผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารเหล่านี้ได้ สายการบินจะต้องปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารเดินทาง

6.สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ

 7.ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อ เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

นอกจากนี้ยังประกาศรายชื่อวัคซีนที่ประเทศไทยยอมรับสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ (ฉบับใหม่) ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 ให้ได้รับทราบด้วย

รายชื่อวัคซีนที่ประเทศไทยยอมรับสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ

เปิด7ข้อกำหนด กพท.สกรีนผู้เดินทางเข้าไทยป้องกันโควิด-19

เปิด7ข้อกำหนด กพท.สกรีนผู้เดินทางเข้าไทยป้องกันโควิด-19