posttoday

ครม. จัดของขวัญปีใหม่ หนุนเศรษฐกิจฮาลาล

03 มกราคม 2566

ครม. อนุมัติของขวัญปีใหม่ 2566 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผลักดันสู่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ตามแนวทาง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ด้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3ม.ค.2566 ว่า ที่ประชุมรับทราบของขวัญปีใหม่ 2566 ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

 

ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการสนับสนุนอาหาร วิตามินเสริม และบริการทางสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่

 

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาตุรเครีย แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพในอนาคต และการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนที่ยั่งยืนไม่น้อยกว่า 1,200 ครัวเรือน

 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเร่งสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้นำท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เร่งส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 องค์กร และจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ด้านการผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ "มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาล สู่ ตลาดโลก" ด้วยการเพิ่มจำนวนฐานแม่วัวพันธุ์พื้นเมือง แม่พันธุ์และพ่อพันธุ์แพะ รวมทั้งเพิ่มจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ พืชพลังงานและผลไม้รองรับการพัฒนาภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้