posttoday

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่และส.ค.ส.2566

31 ธันวาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2566 และส.ค.ส.แก่ประชาชนชาวไทย "น้ำใจไมตรีอันทรงคุณค่า เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ เป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองมั่นคงดำรงอยู่และพัฒนายิ่งขึ้นไป"

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ความว่า 

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้มีความสุขกายสุขใจ มีสติปัญญาแจ่มใสและเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

คนไทยเรานั้นมีน้ำใจไมตรีต่อกัน ใส่ใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา ไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น เราคนไทยก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกันปัดเป่า บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลง

การที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาด หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกันจนสถานการณ์ต่างๆ เหล่านั้นผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดี นั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจที่ดีงามของคนไทย ซึ่งมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน น้ำใจไมตรีอันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีให้แก่กันนี้ เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึกเข้าด้วยกันเป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองของเรานั้นมั่นคงดำรงอยู่ และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และมีความสุข ความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไป

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตร ส.ค.ส. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

ด้านหน้าของบัตรส.ค.ส. พระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.

เมื่อเปิดบัตร ส.ค.ส. พระราชทานพร ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์พระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพรปีใหม่และส.ค.ส.2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพรปีใหม่และส.ค.ส.2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพรปีใหม่และส.ค.ส.2566