posttoday

โปรดเกล้าฯตั้งนายทหาร นายตำรวจ ราชองครักษ์ 60นาย

24 ธันวาคม 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นทหารราชองครักษ์และนายตํารวจราชองครักษ์ จำนวน 60นาย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตํารวจราชองครักษ์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕ 


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตํารวจราชองครักษ์ จํานวน ๖๐ นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน


นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จํานวน ๓๐ นาย 


๑. พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา 


๒. พลเอก พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร


๓. พลเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์ 


๔. พลเอก ธิติชัย เทียนทอง 

 

๕. พลโท นพดล ปิ่นทอง 


๖. พลโท ทวีศักดิ์ มณีวงศ์


๗. พลโท สุเมธ พรหมตรุษ 


๘. พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ 


๙. พลตรี ณัฐเดช จันทรางศุ 


๑๐. พลตรี นรธิป โพยนอก 


๑๑. พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ 


๑๒. พลตรี เอกอนันต์ เหมะบุตร 


๑๓. พลตรี พรชัย มาหลิน


๑๔. พลตรี อาวุธ พุทธอํานวย 


๑๕. พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ


๑๖. พลตรี อํานาจ ดอนงาม 


๑๗. พลตรี อภิรักษ์ พรมมาฤทธิ์ 


๑๘. พลตรี พฤทธิ์ จันทราสา 


๑๙. พลตรี อัครพนธ์ มูลประดับ 


๒๐. พลตรี ยงยุทธ จันทวี


๒๑. พลตรี คณิศร อาสมะ


๒๒. พลตรี อาสาฬหะ พูลสุวรรณ 


๒๓. พลตรี ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง


๒๔. พันเอก คทาวุธ ชัยยัง


 ๒๕. พันเอก สิริจักษ์ ร่มโพธิ์


๒๖. พันเอก ไชยปราการ พิมพ์จินดา


๒๗. พันเอก วีระชัย ผองแก้ว


๒๘. พันเอก ปิยศักดิ์ สายธนู


๒๙. พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล


๓๐. พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ
 

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จํานวน ๑๐ นาย


๓๑. พลเรือโท ศิริชัย กาญจนบดี


๓๒. พลเรือโท กําจร เจริญเกียรติ


๓๓. พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ 


๓๔. พลเรือตรี อาภา ชพานนท์ 


๓๕. พลเรือตรี ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ 


๓๖. พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า 


๓๗. นาวาเอก สรายุธ สุขรมย์ 


๓๘. นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย


๓๙. นาวาเอก สุรชัย ตันเจริญ


๔๐. นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ


นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จํานวน ๑๕ นาย 


๔๑. พลอากาศตรี ชาติ ดิถีเพ็ง


๔๒. นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี 


๔๓. นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี 


๔๔. นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย 


๔๕. นาวาอากาศเอก อธิราช ศิริทรัพย์ 


๔๖. นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน 


๔๗. นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ 


๔๘. นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ 


๔๙. นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร 


๕๐. นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ 


๕๑. นาวาอากาศเอก อัศวิน จิตรมณีกาญจน์


๕๒. นาวาอากาศเอก จณัตว์ ภัทรดิลก


๕๓. นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี


๕๔. นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา 


๕๕. นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ 


นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๕ นาย 


๑. พลตํารวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง 


๒. พลตํารวจโท อัคราเดช พิมลศรี 


๓. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร 


๔. พลตํารวจโท เสนิต สําราญสํารวจกิจ 


๕. พลตํารวจตรี พฤทธิพงศ์ นุชนารถ

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา