posttoday

เปิดแฟ้มครม.9ก.ค.67เคาะร่าง พ.ร.บ.งบฯเพิ่มเติมปี 67วงเงิน1.22แสนล้าน

09 กรกฎาคม 2567

เปิดแฟ้มครม.9ก.ค.67 สำนักงบฯชงครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.งบฯเพิ่มเติมปี67 วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทก่อนเข้าสภาฯ คลังเสนอร่างกฎกระทรวงเว้นค่าธรรมเนียมให้บริการศุลกากร ศธ.เสนอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเป็นเงินเดือนครู

เมื่อวันที่9ก.ค.67 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีวาระที่เข้าสู่การพิจารณาดังนี้

วาระเพื่อทราบ

สำนักงบประมาณจะเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเอกสารประกอบ งบประมาณ ซึ่งเป็นร่างสุดท้ายก่อนที่จะนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวงเงิน 1.22 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย 1.21 แสนล้านบาท และการจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมในปีภาษีนี้ 1 หมื่นล้านบาท  

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการให้บริการของศุลกากรที่เกี่ยวกับการผ่านแดนตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พ.ศ. ….

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น พื้นที่อาคาร 16,603 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน 1 หลัง  และเสนอ ขออนุมัติใช้เงินบำรุงเพื่อก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว จำนวน 2 หลัง 

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ การปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ การถอนข้อสงวน ข้อ 22 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2567-2570)  
 

 วาระเพื่อรับทราบ 

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ผลการพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทาง การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวม 11 ญัตติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5  หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพ และเขื่อนธาตุน้อย)

กระทรวงแรงงาน เสนอ ร่างกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญ)

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. ....

 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสนอ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา รวม 2 ฉบับ

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก (นายวิทิต มันตาภรณ์)