posttoday

กกต.ทำคำชี้แจงส่งศาลรธน.แก้ต่าง4ปมขั้นตอนเลือกสว.67

10 มิถุนายน 2567

แสวง บุญมี เผยกกต.ทำคำชี้แจงแก้ต่างศาลรธน.กรณีรับ4มาตราขั้นตอนเลือกสว.67ไว้วินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ว ยันได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ทำตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่ออกโดยรัฐสภา ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132

กรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.67 รับวินิจฉัยประเด็นว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 จำนวน 4 มาตราว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อ ศาลรัฐธรรมนูญภายใน 5 วัน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ได้ลงนามในการจัดส่งเอกสารส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว คาดว่าจะส่งภายในวันนี้ (10 มิ.ย.) ส่วนรายละเอียดขอยังไม่ตอบ

ก่อนหน้านี้หลังศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย 4 มาตรา ดังกล่าวข้างต้น ต่อมาทาง กกต. ได้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2557 จากนั้น เลขาธิการ กกต.ได้แถลงในวันเดียวกันว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ และเดินหน้าจัดให้มีการเลือก สว.ระดับอำเภอเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา

โดยมีเหตุผล 4 ข้อ คือ

1.ศาลระบุว่า ยังไม่ปรากฏว่าจะเกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง

2.เหตุผลในการรับคำร้อง ระบุว่า ยังไม่เหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงได้ตามกฎหมายจนอยู่ในวิสัยที่จะเยียวยาในภายหลังไม่ได้

3.รัฐธรรมนูญมาตรา 132 เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับใดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข่อง รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบ ซึ่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.ที่ใช้สำหรับการเลือกสว.ครั้งนี้ก็ผ่านขั้นตอนนี้มาแล้ว และ

4. ณ วันนี้ กกต.กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ออกโดยชอบด้วยรัฐสภา ซึ่งคือกฎหมายการเลือกสว.ฉบับนี้ พร้อมย้ำว่า ณ วันข้างหน้า ถ้ามีเหตุจำเป็อันอาจหลีกเลี่ยงได้ กกต.คงใช้อำนาจตามหน้าที่ที่มี ในการแก้ไขปัญหานี้
 

สำหรับ4 มาตรา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย ประกอบด้วย มาตรา 36 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้สมัคร แนะนำตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กกต.กำหนด หรือบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้สมัคร จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนำตัวต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนมาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ที่กำหนดให้ ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม, ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ,ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน และไม่เกิน10 คนโดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนน มิได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107หรือไม่