posttoday

"เลือกสว.67" ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอที่นี่

10 มิถุนายน 2567

กกต.เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ในการเลือกสว.67 หลังคณะกรรมการและผอ.ระดับอำเภอดำเนินการเสร็จสิ้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิก วุฒิสภาระดับอำเภอ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 นั้น
 

ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะจัดทำประกาศผลการนับคะแนน (คลิ๊กอ่าน) โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสำหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดำเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป และดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ จำนวน 2 ชุด 

โดยส่งให้ผู้อำนวยการการ เลือกระดับจังหวัด ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งจะเผยแพร่ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ก่อนวันเลือกระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 วัน ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอมอบหมาย จัดทำเอกสารหรือข้อมูลแนะนำตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายในเขตอำเภอของตน จากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอมารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอนำมาในวันเลือกระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444

ส่วนวิธีเลือกผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในระดับจังหวัด วันที่ 16มิ.ย.2567 

ขั้นแรก

ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน
เลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้
ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่การเลือกขั้นที่สอง

ขั้นสอง

ให้มีการแบ่งสายเป็น 4 สาย โดยการจับสลากแต่ละสาย
ประกอบด้วยจำนวนกลุ่มเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นแรกเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่น
ที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน แต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้
ผู้ที่รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรก ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ที่ได้รับเลือก
ไปสู่การเลือก ระดับประเทศต่อไป

\"เลือกสว.67\" ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอที่นี่