posttoday

กกต.เปิดยอดผู้สมัครสว. 20กลุ่มอาชีพ พบกลุ่มสูงอายุ ชาติพันธุ์ คนลงมากสุด

26 พฤษภาคม 2567

กกต.เปิดยอดสมัคร สว.67วันที่ 20-24พ.ค. จาก20 กลุ่มอาชีพทั่วประเทศ พบกลุ่มผู้สูงอายุ ทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มอัตลักษณ์ มีผู้สนใจลงสมัครมากสุดถึง 5,211 คน น้อยสุดกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม กกต. เร่งตรวจคุณสมบัติผู้สมัครภายใน 29 พ.ค. ก่อนนำลงเว็บ และแอพ smart vote

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยสรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา จำแนกเป็นรายกลุ่ม  หลังเปิดรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้สมัคร สว.ทั้งหมด  48,117  คน  แบ่งตามกลุ่มประกอบด้วย  

กลุ่มที่ 1  กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร  2,487 คน

     
กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร  1,869 คน     


กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 4,477 คน   


กลุ่มที่ 4  กลุ่มการสาธารณสุข เช่น แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร  หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 1,628 คน     


กลุ่มที่  5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 3,422 คน
 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 3,628 คน  

 
กลุ่มที่ 7  กลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ราชการหรือหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้แรงงานอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 2,440 คน   


กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาฯ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 1,180 คน  

   
กลุ่มที่ 9  กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อยตามกฎหมาย หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 1,844 คน    

 
กลุ่มที่ 10  กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจาก (9)  มีผู้สมัคร 1,200 คน    

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการอื่นหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร  1,177 คน


กลุ่มที่  12  กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร  609 คน

  
กลุ่มที่ 13  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  มีผู้สมัคร 1,039 คน  


กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี มีผู้สมัคร 4,589 คน  


กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร  5,211 คน     

กลุ่มที่ 16  กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 1,819 คน    


กลุ่มที่ 17  กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร 2,168 คน     


กลุ่มที่  18  กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัคร  867 คน  


กลุ่มที่ 19  กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  มีผู้สมัคร 3,816 คน

  
กลุ่มที่  20 กลุ่มอื่นๆ มีผู้สมัคร 2,656 คน    

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น และภายในวันที่ 29 พฤษภาคม จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยกเป็นรายกลุ่ม โดยมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  ซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัคร อายุ อาชีพ และวุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศให้ประชาชนทราบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่ เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงาน กกต.จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางเว็บไชต์ของสำนักงานกกต.  www.ect go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote)  โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครได้

กกต.เปิดยอดผู้สมัครสว. 20กลุ่มอาชีพ พบกลุ่มสูงอายุ ชาติพันธุ์ คนลงมากสุด

 

กกต.เปิดยอดผู้สมัครสว. 20กลุ่มอาชีพ พบกลุ่มสูงอายุ ชาติพันธุ์ คนลงมากสุด