posttoday

กกต.กางปฎิทินการเลือกสว.ประกาศผลเดือนก.ค.67

13 พฤษภาคม 2567

20-24 พ.ค. กกต.เปิดรับสมัครเลือก สว. นัดวันลงคะแนนระดับอำเภอ9 มิ.ย. ระดับจังหวัด16 มิ.ย. ระดับประเทศ26 มิ.ย. ประกาศผล ก.ค.67

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ ปฎิทินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี2567 ดังนี้ 

11 พฤษภาคม 2567
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้

13 พฤษภาคม 2567
กกต. ประกาศกำหนดวันและเวลารับสมัคร และวันเลือกระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ

14 พฤษภาคม 2567
ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประกาศกำหนดสถานที่รับสมัคร

20 - 24 พฤษภาคม 2567
วันรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

29 พฤษภาคม 2567
วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

9 มิถุนายน 2567
วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ

16 มิถุนายน 2567
วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด

26 มิถุนายน 2567
วันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับประเทศ

กรกฎาคม 2567
ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

กกต.กางปฎิทินการเลือกสว.ประกาศผลเดือนก.ค.67