posttoday

เปิดวาระครม. คลังเสนอแหล่งที่มาเงิน5แสนล้านแจกดิจิทัลวอลเล็ต

23 เมษายน 2567

เปิดวาระครม. 23เม.ย.67 คลังเสนอรูปแบบ-แหล่งเงิน 5แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000บาท หลังนายกฯเศรษฐาเรียกพรรคร่วมรัฐบาลทำความเข้าใจนโยบายและทุกฝ่ายพร้อมให้การสนับสนุน

การประชุม ครม.ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธาน วันนี้ (23 เม.ย.) มีวาระสำคัญที่จะเข้าสู่การประชุม ครม.ได้แก่ กระทรวงการคลังนำเสนอรูปแบบการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต และรายงานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งมีการระบุถึงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในโครงการนี้ 5 แสนล้านบาท

สำหรับเมื่อวานนี้ (22 เม.ย.) นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมพรรคร่วมด่วนที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนอกจากการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับ ครม.ยังมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วย

วาระเพื่อการพิจารณาได้แก่

กระทรวงคมนาคม เสนอ ขออนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างเครือข่ายความเป็นเลิศของคนประจำเรือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กับกรมเจ้าท่า ประเทศไทย (Memorandum of Understanding between The Asia-Pacific Economic Cooperation Seafarers Excellence Network (APEC SEN) and Marine Department of Thailand)

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันงบประมาณการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนภาระ ในอสังหาริมทรัพย์บน เหนือพื้นดินหรือพื้นน้ำในกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างของตำรับยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 3 หรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงวัตถุตำรับยกเว้น พ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวง กำหนดภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสารระเหยที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารระเหยต้องจัดทำก่อนนำออกจำหน่าย พ.ศ. ....

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกัน ความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกายของคนโดยสาร พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ร่างกฎกระทรวงการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. ....

วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง อาชีวศึกษา : คุณภาพ มาตรฐาน และแรงจูงใจ ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักเรียนนิสิต นักศึกษา ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา

วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวม Holistic Debt Management Framework ของคณะกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เสนอ ข้อเสนอแนะกรณีปัญหากระบวนการขอประทานบัตรเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนชีเมนต์และการประกอบกิจการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

กระทรวงคมนาคม เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตกงสุล ของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ณ กรุงเทพมหานคร และการขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ณ จังหวัดภูเก็ต (นางสาวกันยารัตน์ กัลยาวรัตม์)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐปานามาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย (นางสาวซารา เตเรซา เอเนเฆ ชุม)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งตั้งกงสุลสาธารณรัฐอินเดียณ จังหวัดเชียงใหม่ (นายประเณาว์ คเณศ)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอ การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอ การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอ การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเขียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)