posttoday

นายกฯ โต้ข่าวประชาชนแห่ถอนเงิน ธ.ก.ส. ไม่จริง หลังรัฐกู้ทำดิจิทัลวอลเล็ต

12 เมษายน 2567

นายกฯ ชี้แจงกระแสข่าวประชาชนแห่ถอนเงิน ธ.ก.ส. ไม่เป็นความจริง หลังรัฐบาลระบุแหล่งเงินทุนโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ส่วนหนึ่งมาจาก ธ.ก.ส. ยืนยันธนาคารมีความพร้อม ลั่นการดำเนินการต้องถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ประชาชนแห่ถอนเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังรัฐบาลจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากการกู้ ธ.ก.ส. มาดำเนินในโครงการดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะ ธ.ก.ส. ได้แถลงยืนยันสถานะการเงินของตนเองแล้วว่า มีความพร้อม และการดำเนินการก็ถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนจำเป็นจะต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เงินจาก ธ.ก.ส. ด้วยหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้ว เพื่อให้การดำเนินการทุกอย่าง ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และไม่เฉพาะกรณีของ ธ.ก.ส. เท่านั้น แต่ทุกอย่างต้องถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้