posttoday

ประชุมครม.2เม.ย.67ถกกรอบคลังระยะปานกลางรับแจกดิจิทัล10,000บาท

02 เมษายน 2567

เปิดแฟ้มครม.เตรียมเคาะกรอบการคลังระยะปานกลาง รองรับนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาท สำนักงบประมาณเสนอเร่งรัดใช้จ่ายงบฯ67 อว.เสนอร่าง MOU สถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศกับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (2เม.ย.2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลังเป็นประธานการประชุม โดยวาระสำคัญคือกระทรวงการคลังจะเสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ  ที่เสนอให้มีการปรับปรุงการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ 2568- 2571) ก่อนจะมีการประชุม 4 หน่วยงานศรษฐกิจ ได้แก่กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้มีวาระอื่นที่น่าสนใจประกอบด้วย 

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ .พ.ศ. ....

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ เผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand's National Adaptation Plan : NAP)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเฮติ


กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 6 แผนงาน

กระทรวงคมนาคม เสนอ การแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ

คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่.... รวม 2 ฉบับ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ  ลำน้ำซีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

สำนักงบประมาณเสนอมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2567

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ  ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกฝ่ายหนึ่งกับราชอาณาจักรไทยอีกฝ่ายหนึ่ง(Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Thailand, of the other part)

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน
 

วาระเพื่อทราบ 

กระทรวงแรงงาน เสนอ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤติประชากรและสังคมสูงวัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบนุญาตจัดตั้งประกอบกิจการสวนสัตว์พ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งพ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงว่ากล่าวตักเตือน การสั่งพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์พ.ศ. ....

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.

ข้อเสนอแนะกรณีร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กระทรวงการคลัง เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางจิติธาดา ธนะโวภณ)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ การตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสุเมธ องค์วรรณดี)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้งเค้าจะถามพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายเกษม เวชสุทธานนท์)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ฯลฯ จำนวน 3 ราย )

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางภาวิณา อัศวมณีกุล)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐบัลแกเรียประจำประเทศไทยและการปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐบัลแกเรีย ประจำประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

กระทรวงคมนาคม เสนอ ผลการดำเนินงานของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณฝ 2566 นโยบายของคณะกรรมการโครงการและแผนงานของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชนประจำปี 2562-2565 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ รายงานสถานภาพน่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 

กระทรวงคมนาคม เสนอ คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

กระทรวงการคลัง เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมฝไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. ....