posttoday

เปิดแฟ้มครม. 26มี.ค.67 วธ.เสนอยูเนสโกชุดไทย-มวยไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก

26 มีนาคม 2567

ก.วัฒนธรรมชงครม.เห็นชอบเสนอยูเนสโกให้ชุดไทย-มวยไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลก คมนาคม ชงค่าธรรมเนียมสนามบิน พาณิชย์ชงความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-เกาหลีใต้ ศธ.ขออุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนม.ต้นโรงเรียนขาดแคลน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (26 มี.ค.) นาย เศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม โดยเวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะ นำหน่วยงานที่ได้รับรางวัล "Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023" ทีมที่ชนะผลการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 และทีมที่ชนะผลการแข่งขัน Women Thailand Cyber Top Talent 2023 เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นในเวลา 11.30 น.หลังประชุม ครม.   นายกรัฐมนตนีมอบหมาย หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานผู้แทนการค้าไทย และ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แถลงข่าวผลการดำเนินงานของรัฐบาลด้านการลงทุนและความร่วมมือกับภาคเอกชนต่างชาติ ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจ 

วาระพิจารณา

กระทรวงวัฒนธรรมเสนอรายการ "ชุดไทย : ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ" (Chud Thai : The Knowledge, Craftsmanship and Practices of The Thai National Costume) และ "มวยไทย"(Muay Thai : Thai Traditional Boxing) เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  เสนอ ขอความเห็นชอบแผนความต้องการอัตรากำลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2572
 


กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ขอความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ครั้งที่ 4

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

กระทรวงมหาดไทย เสนอ การนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและโทษผิดวินัยมาใช้บังคับกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยอนุโลม

กระทรวงกลาโหม เสนอ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 

กระทรวงกลาโหม เสนอ แนวทางในการเบิกคำใช้จ่ายงบประมาณของการส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารติดต่อของกองทัพไทย ณ กองกำลังสหรัฐอมริกา ภาคพื้นอินโด๊ - แปซิฟิก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ภาคผนวกที่ 1 และภาคผนวกที่ 2 ที่ปรับปรุงแก้ไขของข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเชียน (ASEAN SectoralMutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products; MRA on PF)

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง

คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสนอ การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

กระทรวงแรงงาน เสนอ การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทาง

กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานด์ ประจำปี พ.ศ. 2567 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 10th Meeting of the Advisory Committee

ส่วนวาระเพื่อทราบ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ  ร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 

 

กระทรวงยุติธรรม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอาญาและศาลแพ่งมีนบุรี พ.ศ. .... (กำหนดวันเปิดทำการเผนกคดีเยาวขนและครอบครัวในศาลอาญาและศาลแพ่งมีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป)

 

กระทรวงคมนาคม เสนอ แต่งตั้งกรมการอื่น (ผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กระทร่วงคมนาคม)

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

 

ประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เสนอ การแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

 

กระทรวงคมนาคม เสนอ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน (กระทรวงคมนาคม)

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (จำนวน 22 ราย)

 

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (จำนวน 2 ราย)

1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอ การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2565 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอ ร่างกฎกระทรวงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 กระทรวงแรงงาน เสนอ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

 กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การนำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาพัฒนาการศึกษาและมหาวิทยาลัยไทย ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

 กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ของคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงชาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย และการปรับสถานะสถานทำการทางกงสุลจากสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย เป็นสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย (นายสเตียปัน ชูริช) 

 กระทรวงพลังงาน  เสนอ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางรัเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานการเดินทางเยือนนครคุนหมิง มณยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกนะทรวงพาณิชย์ 

 กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานสถานการณ์ส่งออกของไทยประจำเดือนมกราคม 2567 และเสนอ สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

กระทรวงแรงงาน เสนอ รายงานผลจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน  2566  เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิในที่ดินและสิทธิชุมชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ภาคผนวกที่ 1 และภาคผนวกที่ 2 ที่ปรับปรุงแก้ไขของข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของอาเชียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products;MRA on PF)

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง

คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสนอ การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ขอความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี