posttoday

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง“นครินทร์ เมฆไตรรัตน์”เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

22 มีนาคม 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์” เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ “สุเมธ รอยกุลเจริญ” เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า
 

ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2557 และประกาศลงวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563 นั้น ต่อมา นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ได้พ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายปัญญา อุดชาชน นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ นายนภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ และนายอุดม รัฐอมฤต ได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

1. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

2. นายสุเมธ รอยกุลเจริญ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2567

เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา

ทั้งนี้ เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนครินทร์ส่งผลให้นายวรวิทย์ กังศศิเทเทียม พ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ