posttoday

เปิดประวัติ'พันธุ์อาจ ชัยรัตน์'ก้าวไกลส่งชิงนายกอบจ.เชียงใหม่

18 มีนาคม 2567

ก้าวไกลเคาะชื่อ“พันธุ์อาจ ชัยรัตน์” อดีต ผอ. NIA ผู้ผลักดันนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นลงชิงเก้าอี้นายกอบจ.เชียงใหม่

พรรคก้าวไกลเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่พรรคจะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ คือ “พันธุ์อาจ ชัยรัตน์” อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และกรรมาธิการวิสามัญพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โดยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้พันธุ์อาจผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 

พันธุ์อาจเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปริญญาเอกจาก Aalborg University เดนมาร์ก ก็ทำงานคลุกคลีในแวดวงนวัตกรรมมาโดยตลอด โดยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พันธุ์อาจพยายามผลักดันแนวคิด ‘Innovation Thailand’ ผ่าน ‘Innovation for Crafted Living’ หรือนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบ่งเป็น 7 หมวด คือ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดี นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย คนพิการ หรือผู้ที่ด้อยโอกาส นวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน นวัตกรรมเพื่อชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย นวัตกรรมที่สร้างโอกาสและอาชีพใหม่ ๆ ที่เลี้ยงตัวเองได้ และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว ดนตรี และสันทนาการ 
 

ระหว่างดำรงตำแหน่ง พันธุ์อาจได้ผลักดันให้ NIA มีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม โดย NIA ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 จากผลการสำรวจ 2022-2023 Thailand's Most Admired Company ในกลุ่ม “องค์การมหาชน” (นวัตกรรม + เทคโนโลยี) ที่ได้รับความเชื่อมั่น การจดจำ และการยอมรับสูงสุดในเชิงภาพลักษณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการให้บริการ และการทำประโยชน์เพื่อสังคม

พันธุ์อาจเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ ถึงแนวคิดของเขาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยผ่าน ‘Innovation Thailand’ ว่าเกิดขึ้นจากคำถามที่ว่า หากมองประเทศอื่น เช่น เยอรมนีที่โดดเด่นเรื่องรถยนต์หรู ฝรั่งเศสโดดเด่นเรื่องอุตสาหกรรมน้ำหอม เกาหลีใต้โดดเด่นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์และความบันเทิง ส่วนญี่ปุ่นโดดเด่นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์และการ์ตูน ไทยจะวางตัวเองไว้ที่จุดใด

“ผมว่ามันคือเรื่องไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่อาหาร การท่องเที่ยว การใช้ชีวิต ด้วยภาพลักษณ์ของคนไทยที่คนข้างนอกมองคือความสบาย ๆ รักสนุก แบรนดิ้งที่อยากจะสื่อออกไปคือ Crafted Living หรือการใช้ชีวิตแบบคราฟต์ผ่าน 7 มิติของนวัตกรรม การส่งออกไลฟ์สไตล์ของคนไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญ” พันธุ์อาจกล่าว

หลังดำรงตำแหน่งสองสมัยและหมดวาระจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปี 2566 พันธุ์อาจหันมาทำงานด้านการส่งเสริมสตาร์ทอัปในไทย และตัดสินใจลงสู่สนามเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ ไม่ใช่เพราะเป็นจังหวัดบ้านเกิดและเมืองที่เขากับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่เท่านั้น แต่เพราะเล็งเห็นว่าการใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง คือคำตอบของการบริหารท้องถิ่นยุคใหม่ เขามีเป้าหมายจะสร้างเชียงใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพด้านงานคราฟต์และไลฟ์สไตล์ที่เป็นต้นทุนดั้งเดิมของเชียงใหม่ โดยไม่ได้ทำเพียงเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยว แต่เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเชียงใหม่ไปพร้อม ๆ กัน 

ประวัติและผลงาน   
- อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา
- 2549 ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม Aalborg University, Denmark
- 2540 ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
University of Sussex, UK
- 2539 ประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์การเมืองนวัตกรรม, Linköping University, Sweden
- 2538 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2534 จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 

ประวัติการทำงาน
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โนวิสเคปคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและพัฒนานักนโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ
- ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรม (ต่อมายกระดับเป็นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
- กรรมการและเลขานุการการจัดตั้งฝ่ายวิจัยนโยบาย (ต่อมายกระดับเป็นสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน.)
- หัวหน้าคณะที่ปรึกษา การจัดทำแผนที่นำทางวิจัยและนวัตกรรมระยะยาว บมจ.มิตรผล
- หัวหน้าคณะที่ปรึกษา การทำนวัตกรรมบริการในธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสับปะรดไทย สถาบันอาหาร
- ที่ปรึกษานโยบายระบบนวัตกรรมแห่งชาติของไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการกิติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
- คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
- คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
- คณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
- คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภัยแล้ง และเศรษฐกิจ
- คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
.
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัล Rising Star ในงานสัมมนานานาชาตินวัตกรรมภาครัฐ Innovation Labs World 2018 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561