posttoday

เปิดวาระงานทำเนียบฯ นายกฯประชุมครม.ก่อนลงพื้นที่3จว.ชายแดนใต้

27 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดวาระงาน ทำเนียบรัฐบาล นายกฯเศรษฐา เป็นประธานประชุมครม.ก่อนบินลงพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรม“เที่ยวใต้สุดใจ” กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว

เวลา 08.45 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล) และคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา 09.00 น.นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา 10.00 น.   นายฟาน จี๊ ทัญ (Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเข้าอำลาผู้แทนการค้าไทย (นางนลินี ทวีสิน) ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
 
 

เวลา 13.30 น.คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล (ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจไทยคู่ฟ้า)
 
เวลา 14.00 น.   นายแร็มโก้ ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco Johannes van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนางโครีน แทป (Ms. Corine Tap) ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจเอเชีย บริษัท รอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่าพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุม ครม.มีวาระที่น่าสนใจเข้าสู่การประชุม ได้แก่

วาระเพื่อการพิจารณา

กระทรวงการคลัง เสนอ การจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยและความเสียหายรอบแรก ครั้งที่ 1 และเงินชดเชย ความเสียหายรอบแรก ครั้งที่ 2 ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก.ซอฟต์โลนท์ช่วยเอสเอ็มอีวงเงิน 5 แสนล้านบาท)

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (First Protocol to Amend ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement) และเสนอ การร่วมรับรองเอกสารกรอบการอำนวยความสะดวกด้านบริการของอาเซียน สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเชียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

สำนักงบประมาณ เสนอ การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ เอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 6 และร่างแถลงการณ์ระดับสูง (High-Level Statement)

กระทรวงแรงงาน เสนอ เอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 6 และร่างแถลงการณ์ระดับสูง (High-Level Statement) การเสนอร่างแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570 และร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570

กระทรวงกลาโหม เสนอ การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

คณะกรรมการนโยบายและแผนการค้าระหว่างประเทศ เสนอ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO)ปี 2567 – 2569

วาระเพื่อทราบ

กระทรวงพลังงาน เสนอ สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร สำหรับบ่อบาดาล

กระทรวงพลังงาน เสนอ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

กระทรวงมหาดไทย เสนอ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2567

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธันวาคม 2566

กำหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 

จังหวัดปัตตานี
 
เวลา 11.30 น.   นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 
เวลา 14.30 น.   นายกรัฐมนตรี สักการะศาลหลักเมืองปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 
เวลา 14.50 น.   นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี และพบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ณ มัสยิดกรือเซะ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 
เวลา 15.40 น.   นายกรัฐมนตรี เดินเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานี ได้แก่ บ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านเลขที่ 5 กือดาจีนอ ตลาดวัฒนธรรมกือดาจีนอ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) และเยี่ยมชมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี”ประจำปี 2567 ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 
เวลา 19.05 น.  นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี