posttoday

ครม.แต่งตั้ง ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒน์ฯ อดีตเลขาสมช. นั่งประธานกคช.

13 กุมภาพันธ์ 2567

เกณิกา เผย ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒน์ฯ พล.อ.สุพจน์ อดีตเลขาสมช. ประธานการเคหะแห่งชาติ ตั้งเพิ่ม กรรมการอตก.อีก 7 ตำแหน่ง สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานองค์การสะพานปลา เผย วัน อยู่บำรุง บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่13 กุมภาพันธ์ 2567)  มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 11 คน มีนายนายศุภวุฒิ  สายเชื้อ เป็นประธานสภา ,นายกงกฤช หิรัญกิจ ,นายกฤษณะ วจีไกรลาศ , คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ,นายปิยะมิตร ศรีธรา ,นายวิษณุ อรรถวานิช 

นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ , นายสมประวิณ มันประเสริฐ ,นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล, นายอารีย์ ชวลิตซีวินกุล ,นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก

พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เป็นประธานกรรมการ ,นายอนุกูล ปีดแก้ว,นายสมมาตร มณีหยัน ,นายเดชบุญ มาประเสริฐ ,นายมณเฑียร อินทร์น้อย ,นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ,นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา 

นายอดิศร นุชดำรงค์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ จำรัสจรุงผล ,นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ เป็นกรรมการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 7 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ประกอบด้วย นางศรัณยา สุวรรณพรหม ,พันตำรวจพัฒน์เชษฐ์ อุ่นอนันต์ ,นายชุติเดช มีจันทร์ ,นายพรชัย อินทร์สุข , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ , นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ,นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์
 
นางสาวเกณิกากล่าวอีกว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้ นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เป็นประธานกรรมการ นายอภัย สุทธิสังข์ นายดนัย วิจารณ์, พลเอกนิธิ จึงเจริญ, พลตำรวจตรีวรากร อยู่อย่างไท ,พลตำรวจตรีมนตรี แป้นเจริญ ,นายสมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย เป็นกรรมการอื่น

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระ  จำนวน 6 คน  ดังต่อไปนี้ นายณปกรณ์  ธนสุวรรณเกษม เป็นประธานกรรมการ

นายธนา โพธิกำจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ,นายอภิรัต ศิรินาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ,นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล ,นายฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผลและการบริหารความเสี่ยง ,นายเทพรัตน์  พิมลเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยอีกว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ดังนี้ 1.นายวัน อยู่บำรุง  2.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี