posttoday

เปิดวาระครม.13ก.พ.67 ลุ้นเคาะวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

13 กุมภาพันธ์ 2567

นายกฯเศรษฐา นั่งประธานประชุมครม. จับตาเคาะวันหยุดเพิ่มประจำปี67 ปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะปี67 สธ.เสนอร่างกม.กัญชากัญชงฉบับใหม่ เน้นประโยชน์ทางการแพทย์ และขอกู้เงินรักษาสภาพคล่ององค์การเภสัชกรรม

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13ก.พ.2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมโดยมีวาระสำคัญดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอ การปรับปรุงเผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เสนอ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติสภาขนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างปรับปรุงพ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ. ...โดยสาระสำคัญคือการปรับปรุงให้กัญชาและกัญชงเน้นในการใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านมิติสุขภาพด้วย มีตัวบทที่จะรองรับในการนำไปใช้ด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่วนที่เป็นปัญหากรณีใช้ผิดประเภท ก็มีมาตรการที่จะควบคุมอยู่ในตัวบทกฎหมาย เช่น คำว่าสันทนาการต้องเขียนไว้ชัดในตัวกฎหมาย

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังเสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัด จากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. ...

กระทรวงพลังงาน เสนอ ร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
กับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2024 - 2025 (Joint Work Programme between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the International Energy Agency 2024 - 2025)

นอกจากนั้นต้องจับตาการเสนอขออนุมัติตั้งงงประมาณรายจ่ายประจำปีงบปี พ.ศ. 2568 สำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้น ของบางหน่วยงานที่เสนอไม่ทัน ครม. สัปดาห์ก่อน ซึ่งจะนำมาเสนอเพิ่มเติมในการประชุมครม.ครั้งนี้

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ผลการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร - UNDP (Bangkok-UNDP Regional Innovation Center. RIC) หรือห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab: TPLab) ประจำปี 2565 ความก้าวหน้าของกิจกรรมประจำปี 2566 และการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. ...