posttoday

เปิดแฟ้ม ครม. 30 ม.ค.67 ถกแก้ปมตบทรัพย์หน่วยงานราชการ-พ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่

30 มกราคม 2567

การประชุม ครม.นัดส่งท้ายเดือนม.ค.67 จับตาถกแก้ปมตบทรัพย์หน่วยงานราชการหลังเกิดกรณีอธิบดีกรมการข้าว ครม.ตรวจร่างสุดท้ายพ.ร.บ.ประมงออกแทนพ.ร.ก.ช่วยประมงพื้นบ้าน สว.เสนอผลศึกษาขุดคลองไทยเชื่อมอันดามัน - อ่าวไทย

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะหยิบยกการทุจริตในหน่วยงานรัฐมาหารือในที่ประชุม ครม. หลังเกิดกรณีเจ้าหน้าที่จับกุม นายศรีสุวรรณ จรรยา นายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิกและน.ส.พิมณัฏฐา จิระพุทธิภาคย์ ร่วมกันข่มขู่เรียกรับเงิน นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว 3 ล้านบาท แลกกับการไม่ร้องเรียนโครงการทุจริต และนักการเมือง ป.เข้าไปขอให้อธิบดีกรมการข้าวและภรรยาหยุดการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ 

วาระเพื่อพิจารณา 

เสนอร่าง พ.ร.บ.ประมง ฉบับที่.. พ.ศ... ซึ่งเป็นร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะใช้เป็นกฎหมายในการกำหนดการทำประมง เพื่อใช้แทนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จ.ระนอง เห็นชอบในหลักการแต่เนื่องจากยังมีบางหน่วยงานที่ยังส่งความคิดเห็นเข้ามาไม่ครบ นายกรัฐมนตรีจึงมีข้อสั่งการให้นำกลับเข้ามาที่ประชุม ครม.ในครั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายได้ครบถ้วน

ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้เสนอโดย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงและอุตสาหกรรมการประมง ที่มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานกรรมการ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการระบุว่าข้อกำหนดตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) นั้นเกิดผลกระทบกับประมงพื้นบ้านจำนวนมากจึงให้มีกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ของจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522

วาระเพื่อทราบ

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB23DA

วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ กรณีศึกษา : ถุงมือยาง และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรณีศึกษาสินค้าเกษตรทุเรียน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความคุ้มค่าของการขุดคลองเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ รายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เสนอ  รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอผลการดำเนินการตามมติคณรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน (สำนักงาน ก.พ.)