posttoday

“ประเสริฐ” ตั้งเป้าดันไทยเบอร์ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลอาเซียน

30 พฤศจิกายน 2566

“ประเสริฐ”เผยข่าวดี อันดับโลกความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยดีขึ้น 5 อันดับในปี 2023 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 35 จากเดิมปี 2022 อยู่ในอันดับ 40 ลั่นเดินหน้ายกระดับสู่ 30 อันดับแรกของโลกภายในปี 2569 พร้อมขึ้นสู่เบอร์ 1 อาเซียน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ในปี 2023 ตามรายงาน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023 โดยความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย หรือ Thailand Digital Competitiveness Ranking 2023 ในอันดับที่ 35 ซึ่งดีขึ้น 5 อันดับจากเดิมในปี 2022 ที่อยู่ในอันดับที่ 40 ในปี 2022

.

สำหรับอันดับ Digital Competitiveness Ranking รวมไปถึงความก้าวหน้าในอีก 3 ด้าน ที่มีการสำรวจและจัดอันดับพบว่า ในปี 2023 ไทยมีอันดับดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2022 ทั้งในภาพรวมและเฉพาะด้าน โดยDigital Competitiveness Ranking ภาพรวม ดีขึ้น 5 อันดับ คืออยู่อันดับที่ 35 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 40 ในปี 2022

.

- Knowledge ด้านความรู้ ดีขึ้น 4 อันดับ คืออยู่ในอันดับที่ 41 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 45 ในปี 2022

.

- Technology ด้านเทคโนโลยี ดีขึ้น 5 อันดับ คืออยู่ในอันดับที่ 15 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 20 ในปี 2022

.

- Future Readiness ด้านความพร้อมสำหรับอนาคต ดีขึ้น 7 อันดับ คืออยู่ในอันดับที่ 42 ในปี 2023 และอันดับที่ 49 ในปี 2022

“ประเสริฐ” ตั้งเป้าดันไทยเบอร์ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลอาเซียน

สำหรับ 5 ประเทศที่มีอันดับสูงสุดในโลก World Digital Competitiveness Ranking ประกอบด้วย 1.USA 2.Netherlands 3.Singapore 4. Denmark และ 5.Switzerland ขณะที่ 5 ประเทศที่มีอันดับสูงสุดในอาเซียน ประกอบด้วย 1. Singapore (อันดับโลกอยู่ที่ 3) 2.Malaysia (อันดับโลกอยู่ที่ 33) 3. Thailand (อันดับโลกอยู่ที่ 35) 4.Indonesia (อันดับโลกอยู่ที่ 45) และ 5.Philippines (อันดับโลกอยู่ที่ 59)

.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า

“ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยขยับดีขึ้น 5 อันดับในปี 2023 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของประชาชนคนไทย ซึ่งกระทรวงดีอีกำลังเดินหน้าในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และดิจิทัล (อันดับ 57) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย (อันดับ 46) การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (อันดับ 44) ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล (อันดับ 48) ความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาครัฐ (อันดับ 58) เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องดิจิทัลเป็นอย่างยิ่ง และผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี) ตั้งเป้าหมายเอาว่า จะผลักดันความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย ให้ขึ้นไปอยู่ใน 30 อันดับแรกของโลกภายในปี 2569 เพื่อก้าวสู่การเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน”.