posttoday

ศาลรธน.มติเอกฉันท์ปมพ.ร.บ.คอมพ์ ส่งไอซ์ รัชนก สู้คดีมาตรา112

29 พฤศจิกายน 2566

มติเอกฉันท์ศาลรธน.ชี้พรบ.คอมพ์ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่งผล ไอซ์ รัชนก ศรีนอก สส.ก้าวไกล กทม.จำเลยต้องต่อสู้คดี112ในศาลอาญา

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีสำคัญ กรณีศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของนางสาวรักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคก้าวไกล จำเลยในคดีอาญา หมายเลขดำที่ อ 683/2565ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา212 ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26
และมาตรา 34 หรือไม่

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า คำโต้แย้งของจำเลยและเอกสารประกอบปรากฎว่าจำเลยแสดงเหตุผลประกอบคำโต้แย้งเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 วรรคหนึ่งและคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยฯ มีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า  พ.ศ. 2550 มาตรา 14วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 วรรคหนึ่งไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26และมาตรา 34 วรรคหนึ่ง

ศาลรธน.มติเอกฉันท์ปมพ.ร.บ.คอมพ์ ส่งไอซ์ รัชนก สู้คดีมาตรา112

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ 683/2565 ที่ศาลอาญาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระทั่งมีมติเอกฉันท์ ที่มี น.ส.รักชนก ขณะนั้นเป็นสมาชิกกลุ่ม“คลับเฮ้าส์เพื่อประชาธิปไตย”ตกเป็นจำเลยในความผิดตามข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  

ทั้งนี้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ระบุว่า ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได

(5) เผยแพร่ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทําต่อประชาชน แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้.