posttoday

จับตาครม.ถกวาระขึ้นเงินเดือนข้าราชการ-แถลงแก้หนี้นอกระบบ

28 พฤศจิกายน 2566

ข้าราชการเตรียมเฮ ครม.ประชุมถกวาระขึ้นเงินเดือนเริ่มปี2567 รัฐบาลคิกออฟ 2 โครงการใหญ่ แจกเงินค่าช่วยเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,000 บาท เปิดงานแก้หนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ สผ.ขอให้วุฒิสภาตั้งกมธ.ศึกษาเมืองหลวงแห่งที่ 2


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเตรียมหารือถึงข้อสรุป “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” รวมไปถึงลูกจ้างรัฐ โดยแผนการปรับขึ้นเงินเดือน เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ร่วมหารือกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน ก.พ.,สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ถึงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว เบื้องต้นมีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วแบ่งเป็น 2 กรณีใหญ่ คือ 
 

1.เสนอของบกลาง จากครม. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ คาดว่า จะเริ่มขึ้นเงินเดือนข้าราชการในปี 2567 

2.ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ กลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือกลุ่มที่บรรจุใหม่ โดยเลือกการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการในกลุ่มของข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีเงินเดือนไม่มากก่อน ส่วนข้าราชการระดับสูงอาจต้องรอในปีต่อ ๆ ไป

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า การขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะไม่ใช่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ แต่อาจดูไปที่ระดับข้าราชการเข้าใหม่แรกบรรจุ ที่มีฐานเงินเดือนอาจจะต่ำเมื่อเทียบเงินเดือนภาคเอกชน แต่ทั้งหมดคงต้องรอรายละเอียดและวิธีการเสนอเข้าครม. ก่อน จึงจะได้ข้อสรุป

ทั้งนี้ ข้อมูลของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รายงานภาพรวมกำลังคนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนกำลังคนภาครัฐรวมทั้งสิ้น 3,199,106 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 1,775,812 คน กำลังคนประเภทอื่น 1,423,294 คน (ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานจ้าง พนักงานองค์กรมหาชน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 

ก่อนการประชุม ครม.รัฐบาลจะมีการคิกออฟโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ครม.อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการให้ค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินรวม 5.6 หมื่นล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติวงเงินให้รัฐบาลกู้ยืมใช้ในโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มมีการโอนเงินให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

จากนั้นในเวลา11.45 น.  ภายหลังจากการประชุม ครม.นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวเรื่อง วาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการคิกออฟการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเป็นสำคัญ โดยจะเริ่มเปิดให้ลูกหนี้นอกระบบที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้ทั้งที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้

สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจในการประชุมวันนี้ได้แก่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเฉพาะข้าราชการที่บรรจุใหม่ คณะกรรมการบริหารนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอมาตรการคู่ขนานเพื่อพยุงราคาข้าวโดยให้สินเชื่อกับสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และโรงสีที่เข้าโครงการชะลอการขายข้าวโดยรัฐบาลจะชดเชยค่าดอกเบี้ยให้ในอัตรา 4%

วาระ ครม.เพื่อรับทราบที่น่าสนใจได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ....

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เสนอ รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

วุฒิสภา  เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษากฎหมายเละอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการควบรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา

วุฒิสภาเสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอ รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5  หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภค โฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)

กระทรวงอุดมศึกษาฯ เสนอ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดินEECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง