posttoday

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาต่อ22พ.ย. พิธา ถือหุ้นสื่อ-ก้าวไกล หาเสียง แก้ม.112

15 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาต่อ 22 พ.ย. 2เรื่องใหญ่ พิธา ถือหุ้น ไอทีวี เป็นเหตุให้พ้นสมาชิกภาพสส.สิ้นสุดลงหรือไม่ รวมทั้งปม พรรคก้าวไกล ชู แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 เป็นนโยบายหาเสียง

วันที่ 15พ.ย. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการประชุมปรึกษาคดีที่ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1)  และพรรคก้าวไกล
(ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ...กฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

โดย ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น.

นอกจากนี้ยังมีคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ เนื่องจากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด  (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตราดังกล่าว และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 82 วรรคสอง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องว่างลงนับแต่ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105วรรคหนึ่ง (2) และศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ต่อมาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566

โดย ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปราย และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น.

 

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาต่อ22พ.ย. พิธา ถือหุ้นสื่อ-ก้าวไกล หาเสียง แก้ม.112

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาต่อ22พ.ย. พิธา ถือหุ้นสื่อ-ก้าวไกล หาเสียง แก้ม.112