posttoday

ร้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย เศรษฐา แถลงนโยบายรัฐบาล ไม่ชี้แจงที่มารายได้

08 พฤศจิกายน 2566

เรืองไกร ร้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย เศรษฐา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ไม่ชี้แจงที่มารายได้ ใช้บังคับไม่ได้ ชี้ ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา162 เรืองไกร อ้าง ถูกละเมิดสิทธิ ใช้สิทธิร้อง ในฐานะผู้ได้รับความเสียหาย

วันที่ 8 พ.ย. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.)เปิดเผยว่า ได้ไปยื่นคำร้องด้วยตนเองเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่ชี้แจงที่มาของรายได้นั้น เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 และใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5

นายเรืองไกรกล่าวว่า สืบเนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือลงวันที่  27 ต.ค. 2566 มาถึงตน โดยมีความส่วนหนึ่งระบุว่า หากเห็นว่า ตนเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ก็มีสิทธิยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา46 ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ 

นายเรืองไกรกล่าวว่า การที่ นายกฯเศรษฐา แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ชี้แจงที่มาของรายได้นั้น เห็นว่า การกระทำดังกล่าว ทำให้ตนเสียสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับที่มาของรายได้ดังกล่าว ทั้งนี้ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญมาตรา 41 (1) บัญญัติไว้

นายเรืองไกรกล่าวว่า ดังนั้น ในวันนี้ตนจึงใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 3 ข้อ ดังนี้

1. การแถลงนโยบายของนายกฯเศรษฐาฯ ต่อรัฐสภา ที่มิได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายนั้น เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162
2. การแถลงนโยบายดังกล่าว ทำให้ตนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 41(1)
3. การแถลงนโยบายดังกล่าว เป็นอันใช้บังคับมิได้ ได้ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง

นายเรืองไกรกล่าวว่า ตนจึงใช้สิทธิตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ช่องมาให้แล้วในวันนี้ ดังนั้น ก็ต้องรอดูการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำขอทั้ง 3 ข้อ ของตนต่อไปว่า ศาลจะพิจารณาวินิจฉัยออกมาอย่างไร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้อง เลขรับที่ 314 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับไว้แล้ว